Volební program

Náš program je založen na následujících principech.

  • Dlouhodobé strategické plánování
  • Zapojení občanů do veřejných diskuzí a rozhodování
  • Aktivní práce komisí rady města
  • Absolutní informační otevřenost a informovanost obyvatel
  • Moderní řízení

Financování a hospodaření města a jeho organizací

Rozpočet města a jeho plnění

Budeme prosazovat, aby byl na stránkách města tzv. rozklikávací rozpočet, ve kterém si každý najde všechny potřebné informace o využití finančních prostředků města. Zasadíme se o neschodkový rozpočet města.

Příspěvkové organizace

Budeme prosazovat zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem, včetně ověření výsledků jejich hospodaření nezávislým auditem. Zasadíme se o revizi a závaznost vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek i pro příspěvkové organizace.

Pohledávky vůči městu

Zasadíme se o zlepšení správy pohledávek města a jejich aktivní vymáhání. Domníváme se, že je lepší vymáhat pohledávky od dlužníků, než zvyšovat poplatky poctivým občanům města.

Provozní náklady a majetek města

Budeme pokračovat v investicích směřujících ke snižování provozních nákladů na údržbu městského majetku a provoz městského úřadu. Naším cílem není bezhlavý odprodej městského majetku, u každého případu budeme posuzovat jeho potenciální využití ve prospěch rozvoje města.

Rozhodování občanů o některých výdajích

Budeme prosazovat větší zapojení občanů do rozhodování o plánovaných projektech města ve vztahu k jejich potřebám. Budeme se zasazovat o to, aby občané mohli ovlivňovat priority některých výdajů.

Životní prostředí

Podpora třídění odpadů

Chceme snížit množství komunálního odpadu vyprodukovaného ve městě a s tím související výši investic do jeho svozu a likvidace. Iniciujeme smysluplný motivační program pro občany na podporu třídění odpadů včetně biologicky rozložitelného odpadu, zajistíme osvětové akce a zjednodušíme třídění pro všechny (svoz tříděného odpadu, dostupnější stanoviště tříděného odpadu, podpora domácího kompostování). Podpoříme tak zvýšení materiálového využití a recyklaci tříděného odpadu.

Změna systému poplatků za komunální odpad

Prosadíme změnu systému plošného vybírání poplatků za komunální odpad tak, aby potřebné a zodpovědné skupiny (např. rodiny s dětmi, senioři a lidé, kteří pravidelně třídí odpad) nebyly omezeny povinným týdenním svozem a jednotnou částkou na osobu a rok.

Neplatiči za svoz komunálního odpadu

Budeme důsledně vymáhat pohledávky od neplatičů odpadů, zasadíme se o kontrolu podnikatelů v oblasti svozu odpadů a případnému zneužívání systému svozu města.

Zprůhlednění systému Technických služeb města Nymburka

Chceme zprůhlednit činnost TS v oblasti svozu a likvidace komunálního odpadu a prozkoumat možnosti úspor za tyto činnosti. Chceme se zasadit i o další zprůhlednění činností, které jsou v rámci této městské příspěvkové organizace vykonávány.

Městská zeleň a čistota ovzduší

Postupná obnova stromořadí v ulicích města

Podpoříme systematickou obnovu stromových alejí v ulicích. Budeme prosazovat nahrazení starých a nevhodným řezem poškozených stromů novou, druhově pestřejší, výsadbu. Zaměříme se nejen na stromovou různorodost, ale i na vhodnost s ohledem na stanoviště a odolnost vůči současným onemocněním dřevin.

Zpřístupnění a zvýšení atraktivity Ostrova

Budeme usilovat o zbudování bezbariérového přístupu (zvedacího mostu) na Ostrov v místě současného mostu přes elektrárnu, abychom jej zpřístupnili všem nyní znevýhodněným obyvatelům (rodinám s kočárky, seniorům nebo majitelům pejsků).

Zasadíme se o zatraktivnění Ostrova jako místa pro volný čas, relaxaci i zábavu. Vybudujeme atraktivní mobiliář pro aktivní odpočinek (např. fitness stezka, senior park, interaktivní naučná stezka, discgolf) i zastavení se (přírodní galerie, pikniková zátiší).

Hospodaření s volnými plochami města

Chtěli bychom zatraktivnit nevyužité plochy, včetně kruhových objezdů, které jsou často jen osety travním porostem nebo nejsou udržovány s vizí budoucí zástavby. Zvažujeme menší pohledové kompozice z kvetoucích keřů a travin a zařazování ovocných stromů do městského prostoru.

Čistota ovzduší

Budeme prosazovat zlepšení čistoty ovzduší snížením emisí z průmyslových i domácích zdrojů. Dále se zasadíme o posílení prevence a striktní uplatňování případných sankcí proti provozovatelům zdrojů znečištění.

Transparentní radnice, zastupitelstvo vstřícné k občanům

Zprůhlednění činnosti zastupitelstva města

Zajistíme, aby veškeré podstatné dokumenty, pokud to umožňuje jejich charakter, byly zveřejněny na stránkách města.  Materiály pro jednání zastupitelstva budou připravovány v dostatečném předstihu a budou též veřejně dostupné na internetových stránkách města. Prosadíme, aby obecná diskuze s veřejností byla přesunuta na začátek zasedání zastupitelstva, a na konci projednávání každého bodu budeme projevovat aktivní zájem o názor příchozích na konci projednávání každého bodu. Odborné záležitosti budou automaticky předkládány k projednání odborným orgánům zastupitelstva a rady a jejich názory budou brány na zřetel. Ze zasedání zastupitelstev bude pořizován záznam, který bude trvale ke shlédnutí prostřednictvím internetu.

Zkvalitnění obsahu městského zpravodaje

Budeme se zasazovat o to, aby městský zpravodaj fungoval zejména jako služba pro občany. Ve spolupráci se zaměstnanci úřadu v něm budou publikovány důležité a srozumitelné informace podané přehlednou formou. Budeme se snažit aktivně motivovat všechny zastupitele i občany, aby do zpravodaje svými názory, vědomostmi a výsledky své práce přispívali, třeba i v rámci nových pravidelných rubrik. Nebudeme se bránit ani kritickému okénku. S propagací výsledků práce vedení města bude referováno i o zásluhách pracovníků úřadu či nezávislých občanských aktivit. Vedle úvodního slova starosty či místostarosty může být i úvodní slovo zastupitele či úvodní slovo občana.

Dostupný registr smluv

Na stránkách města bude k dispozici registr uzavřených smluv mezi městem a jeho dodavateli.

Informační aplikace pro chytré telefony

Zajistíme vznik nové informační aplikace pro tzv. chytré mobilní telefony. V aplikaci budou k dispozici nové důležité informace z činnosti města a městského úřadu, přehled o kulturních a společenských akcích a další informace důležité pro spokojený život občanů města.

Bezpečnost

Rozšíření kamerového systému

Za pomoci zdrojů z Ministerstva vnitra ČR rozšíříme počet kamerových bodů v rizikových lokalitách města.

Omezení podomního a pochůzkového prodeje

Zasadíme se o doplnění tržního řádu města, ve kterém omezíme podmínky pro podomní a pochůzkový prodej, který ohrožuje především bezpečnost seniorů.

Stavební uzávěra na ubytovny

Zahájíme diskuzi o stavební uzávěře na nové ubytovny. Naším cílem je omezení rozvoje vyloučených lokalit ve městě.

Omezování hracích automatů ve městě

I přesto, že hrací automaty znamenají přínos finančních prostředků do rozpočtu města, jsme přesvědčeni, že jejich postupné omezování je nezbytné. Chceme tak docílit větší bezpečnosti ve městě, omezit negativa ohrožující hráče, jejich rodiny i širokou veřejnost.

Zlepšení činnosti Městské policie Nymburk

Činnost MP Nymburk budeme rozvíjet do tzv. okrskového modelu. Strážníci tak budou více dostupní svou přítomností občanům, pěšími pochůzkami zvýší dohled nad městem. Docílíme lepšího kontaktu s veřejností, lepší místní znalosti prostředí a pravidelného preventivního působení.

Funkční systém prevence kriminality

Zasadíme se o prosazení funkčního systému prevence kriminality na místní úrovni, a to prostřednictvím zapojení všech potřebných aktérů (Policie ČR, MP Nymburk, Městský úřad Nymburk, poskytovatelé sociálních služeb). Na základě vzniku tohoto systému můžeme čerpat prostředky z MV ČR na skutečně potřebné projekty.

Investice a rozvoj města

Aktualizace územního plánu

Do nadcházejících úprav či nového zpracování územního plánu budeme prosazovat takové definice využití územních celků, které znemožní drancování rozvojových pozemků pouze za účelem zisku developerů, ale přirozeně povede investory k tvorbě prostředí, které bude ve vztahu k městu fungovat hospodárně, efektivně a bude příjemné a zdravé. Tohoto lze dosáhnout uvědomělým používáním regulativů s vyváženým ponecháním individuální svobody ve věcech, které není nutné omezovat.

Cílené vyhledávání dotačních titulů

Dotační tituly budeme vyhledávat na základě skutečných priorit rozvoje města (plán rozvoje města). Tyto budou pečlivě a v předstihu projektově připraveny a nebudou ponechány v šuplíku. Naším cílem je široké využití dotačních prostředků nejen z EU, ale také z dalších rozvojových mechanismů zajišťovaných krajem, jednotlivými ministerstvy ale i např. za pomoci mechanismů tzv. Norských fondů.

Pečlivá příprava a průběh výběrových řízení

Budeme dbát na to, aby výběrová řízení, kde je hlavním kritériem cena, byla precizně připravena a dodavatelé nehřešili na systém zadávání sníženou kvalitou dodávky, neodborností angažovaných pracovníků nebo subdodavatelů atd.

Racionální investice

U nových investičních záměrů budeme podporovat především ty, které nebudou zvyšovat výdaje města.

Drobné investice a úpravy

Patřičnou a citlivou pozornost si zaslouží též všechny drobné investice a úpravy ve městě, které mohou za minimální finanční prostředky významně zkvalitňovat prostředí a fungování města v rámci každodenního života (např. zvýraznění přechodů pro chodce v problémových lokalitách nebo umístění zábradlí na nebezpečných místech). Chtěli bychom zbudovat portál s  průběžně vznikající databází takových námětů, do níž budou moci přispívat i občané města.

Doprava a podoba města

Soudobé řešení interiéru města

Budeme prosazovat takové postupy a řešení, která reflektují soudobé trendy života ve městě. V organizaci dopravy nalezneme způsoby symbiózy pěších, cyklistů i automobilistů. Prosadíme větší využívání architektonických soutěží. Nedílnou součástí zadávání projektové přípravy akcí se stane též estetické hledisko výsledku. Nebudeme se vyhýbat využití potenciálu místních nezávislých odborníků, zejména v oblasti řešení dopravy či výsadby a údržby zeleně.

Generel sídlišť

Regenerace sídlišť je etapový dlouhodobý proces a celkové řešení těchto svébytných částí města nemůže být mrtvý, nesrozumitelný a nikomu neznámý dokument. Chceme o tom vést diskuze s obyvateli, reflektovat jejich konkrétní potřeby, vysvětlovat svízele a nutná opatření, nacházet většinovou společenskou dohodu. Nebudeme záměrně připravovat projekty za zavřenými dveřmi.

Úklid ve městě

Zajistíme průběžnou údržbu pořádku ve městě včetně košů opatřených zásobníky papírových pytlíků na psí exkrementy. Tento úklid nebude zajištěn pouze reorganizací v rámci technických služeb, ale též využitím potenciálu veřejně prospěšných prací, které jsou plně hrazené úřadem práce.

Údržba majetku města

Naším cílem je, aby se na průběžné údržbě majetku města podíleli dlouhodobě nezaměstnaní občané města formou placených veřejně prospěšných prací. Jsme přesvědčeni, že tímto opatřením zlepšíme stav městského majetku, ale také ušetříme veřejné prostředky.

Doprava ve městě

Zasadíme se o zlepšení podmínek pro cyklisty (větší počet samostatných pruhů pro cyklisty, lepší podmínky pro odstavy kol u nádraží). Dále budeme usilovat o rozšiřování počtu bezbariérových přechodů a míst pro přecházení.

Školství

Investice ve školství

Investice do školních budov považujeme za velice důležité a chceme v nich pokračovat i v budoucích letech. Na zřeteli však máme to, že ani sebelepší zateplení budovy nezvýší kvalitu výuky a školní klima. Proto se chceme cílenou finanční podporou věnovat i oblasti kvality výuky na jednotlivých nymburských základních školách.

Podpora preventivních programů

Za velký úspěch považujeme zavedení jednotných certifikovaných preventivních programů hrazených městem na základních školách v Nymburce. V dalším období chceme podpořit kontinuitu těchto programů a jejich rozšíření na první stupně základních škol. Docílíme toho, že všechny děti a mládež budou moderním způsobem seznámeny s riziky dnešní doby. Dále budeme usilovat o podporu pracovních míst školních psychologů a školních speciálních pedagogů, kteří se mohou stát oporou dětí, rodičů a pedagogů.

Mapování zájmu o alternativní školství

Chceme otevřít diskuzi o možných pedagogických alternativách v oblasti předškolní výchovy a v systému základního vzdělávání. Budeme prosazovat principy inklusivního vzdělávání.

Zdravotnictví a sociální služby

Zprůhlednění hospodaření a plánování Nemocnice Nymburk

Zasadíme se o zlepšení informovanosti občanů města o skutečném stavu nymburské nemocnice.  Podle našich zjištění nemá drtivá většina obyvatel města představu o financování a ekonomické situaci nemocnice. V rámci rozpočtu města chceme zpřehlednit situaci o financování ze strany města s rozlišením na provozní náklady a investiční akce.

Zahájení diskuze o podobě zdravotní péče v Nymburce

V návaznosti na předchozí bod chceme zahájit rozsáhlou veřejnou diskuzi o podobě nemocnice v příštích letech. Sami preferujeme zachování ekonomicky a odborně kvalitních služeb v oblasti interního lékařství, chirurgie a gynekologie. Jednou z priorit je i vybudování lůžek následné péče a zjištění možností lůžkové péče o dětské pacienty.

Zajištění dostupnosti obvodních a dětských lékařů

Formou vhodných pobídek, které jsou v souladu se zákonem o obcích, chceme podporovat příchod nových lékařů v produktivním věku, kteří zajistí dostupnost zdravotní péče.

Podpora preventivních služeb pro rodiny, děti a mládež

Město Nymburk má podle našeho názoru fungovat jako město přátelské rodině a rodinným aktivitám. Budeme podporovat činnosti mateřských center a nízkoprahových služeb komunitního typu pro rodiny s dětmi.

Dostupná sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Zajistíme dostupnou péči pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Budeme podporovat zejména služby ambulantní a terénní, které jsou v Nymburce dlouhodobě vyhledávány a občany města upřednostňovány.

Kultura a cestovní ruch

Podpora kulturních a společenských akcí

Budeme usilovat o aktualizace pravidel grantového fondu na podporu společenských a kulturních akcí. Celý systém bude pro žadatele a realizátory transparentnější, nastavíme jasná kritéria pro hodnocení žádostí, která podle našeho názoru chybí.

Spolupráce s partnerskými městy

Chceme rozvíjet společenské, sportovní a kulturní kontakty s partnerskými městy v zahraničí především se zaměřením na děti a mládež.

Pokračování v rekonstrukci kulturních památek

Za pomoci vhodných dotačních příležitostí chceme pokračovat v rekonstrukci kulturních památek v majetku města.

Zvýšení atraktivity města

Budeme usilovat o kultivaci a údržbu veřejných prostranství a rozvoj souvisejících služeb s myšlenkou, že do města turistu přitáhne v první řadě příjemné prostředí a až v druhé řadě památky, pamětihodnosti a atrakce.

Sport a volný čas

Sportovní vyžití pro všechny

Chceme město přívětivé k dětem i dospělým všech věkových kategorií. Budeme podporovat výstavbu dalších dětských hřišť a herních prvků v lokalitách, do kterých směřují ve svém volném čase či za zábavou především rodiny s dětmi. Zasadíme se o zlepšení podmínek existujících herních plácků a budeme iniciovat vznik nových.

Kvalitnější a atraktivnější cyklostezky

Budeme pracovat na zlepšení a zatraktivnění cyklostezek nejen jako služby pro občany města, ale také za účelem zvýšení atraktivity města v rámci turistického ruchu.

Letní koupání

Chceme identifikovat vhodné místo na letní koupání a zasadit se o zbudování letního koupaliště, relaxační zóny a doplňkových služeb.

Národní olympijské centrum

Zprůhledníme plány na vybudování národního olympijského centra. Chceme dosáhnout jeho vzájemné symbiózy s městem tak, aby byla nabídka sportovního a relaxačního vyžití maximálně k dispozici i občanům města.

Bytová politika města

Byty v domech s pečovatelskou službou

Vytvoříme a prosadíme psaná pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou.

Udržení bytů v majetku města

Naším cílem je udržení alespoň základního bytového fondu města, který bude sloužit přesně definovaným cílovým skupinám, jako jsou mladé rodiny, lidé se zdravotním postižením apod.