Volební program

Program Nymburských demokratů je založen na následujících principech:
· Kvalitní příprava stavebních projektů a důsledná kontrola jejich realizace;
· Zapojení občanů do veřejných diskuzí a spolurozhodování o podobě města;
· Využití expertů v komisích a výborech;
· Absolutní otevřenost radnice a informovanost vůči občanům;
· Důraz na udržitelný rozvoj města z hlediska ochrany přírody a jejích zdrojů.

Hlavní body programu:
· Stavba pěší lávky přes Labe;
· Rekonstrukce plaveckého bazénu;
· Regenerace sídliště Jankovice;
· Výstavba domova pro seniory s trvalou péčí;
· Racionalizace dopravy ve městě (parkování, úprava přednádražního prostoru, zvýšení
bezpečnosti pěších a cyklistů, zklidnění dopravy v centru města);
· Oprava hlavních prostor centra města (nymburská náměstí, Palackého třída a Tyršova
ulice);
· Koncepční péče o městskou zeleň;
· Využití informační technologií pro usnadnění života občanů i návštěvníků města (např.
aplikace v chytrých telefonech, chytré parkování).

 

ODPOVĚDNÉ HOSPODAŘENÍ

Město Nymburk má před sebou mnoho nezbytných investic do majetku, který nebyl po dlouhá léta řádně udržován. Tyto investice budou v následujících letech představovat pro město náklady v řádech stovek miliónů korun. Aby i nadále zůstalo město finančně zdravé, budeme maximálně možně účelně využívat:

· vhodné dotační zdroje ke spolufinancování potřebných akcí,
· transparentní výběrová řízení,
· případné úvěry pouze na základě konzultací s odborníky na veřejné rozpočty a s maximální podporou napříč politickým spektrem.

 

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ MĚSTA

Současný vstupní prostor do města tvořený vlakovým a autobusovým nádražím je ostudou města. Naším cílem je do zdárného konce dotáhnout úpravu přednádražního prostoru, vznik nové výpravní haly, autobusového terminálu a parkoviště P+R.

Město Nymburk je město cyklistů, přičemž jejich pohyb po městě bývá pro ně samé velice nebezpečný. Máme konkrétní plán, jak tuto situaci zlepšit a te zejména prostřednictvím vhodné organizace dopravy, jako jsou např. cyklopruhy, piktogramové koridory a optimalizace podoby křižovatek.

Vzhledem k závažnost této problematiky jí máme rozpracovánu samostatně i do větší podrobnosti.

 

AKTIVNÍ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Jako občané města jsme se v posledních pěti letech stali nechtěnými účastníky kauz spojených s ochranou životní prostředí, které negativně ovlivnily životy stovek nymburáků. Jako Nymburští demokraté nemáme zájem prožívat v budoucnosti další.

Proto chceme:

· změnou územního plánu přispět ke zmenšení velikosti průmyslové zóny sever,
· regulativy územního plánu ovlivnit možnosti výroby v průmyslových zónách,
· aktivně informovat občany o připravovaných projektech, či změnách v již existujících provozech, které mohou mít negativní dopady na život města.

A naopak nechceme:

· pokračovat v návrzích masivní zástavby severní průmyslové zóny (např. v podobě dříve plánované megalomanské česko-čínské zóny),
· dopustit vznik po dlouhou dobu zatajované sušičky kalů na Zálabí.

 

NEMOCNICE NYMBURK

Domníváme se, že by nemocnice měla zůstat v majetku města. Budeme pokračovat v investicích do obnovy jednotlivých částí areálu, zaměříme se i na kvalitu ploch mezi budovami, zejména koncepční řešení zeleně. Dále budeme usilovat do spolufinancování okolními obcemi i Středočeským krajem, protože nemocnice jako součást občanské vybavenosti celého regionu nemůže finančně zatěžovat pouze Nymburk.

 

POMOC POTŘEBNÝM

Nymburští demokraté budou v principech pojetí pomoci potřebným klást důraz na podporu preventivních služeb pro děti a mladistvé (např. programy primární prevence na základních školách), rodiny s dětmi (např. rodinné a finanční poradenství), či seniorům (z hlediska výběrů vhodných služeb).

Městu Nymburk taktéž citelně chybí kapacity v pobytových sociálních službách určených seniorům. Naším cílem bude vybudování nového domova pro seniory a domova se zvláštním režimem ve spolupráci s investorem.

Naším cílem je dále udržet Nemocnici Nymburk ve vlastnictví města. Domníváme se, že v posledních dvou letech došlo ke stabilizaci v oblasti finančního i odborného řízení. Cílem je udržení základních oborů.

 

INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ

Nymburští demokraté budou pokračovat v investicích do školních zařízení. Je nutné dokončit výměnu oken a zateplení ZŠ Letců R.A.F., pokračovat v rekonstrukcích mateřských škol (MŠ Růženka, MŠ Větrník).

 

VEŘEJNÁ ZELEŇ

Veřejná zeleň musí být připravená čelit stávajícím klimatickým změnám, tak aby se zachovala budoucím generacím v co nejlepší kondici a množství

Co se již povedlo:
· zavést koncepční každoroční výsadbu řádově 200 nových stromů v režii městského zahradníka v rámci TS,
· zajistit zálivku zeleně vyčleněním specializovaného auta a pracovníka kontinuálně po celé vegetační období,
· nové výsadby u okružní křižovatky na Mladou Boleslav, v Lipové ulici, na Náměstí Přemyslovců, Poděbradské, Nerudově, Máchově, Velkých Valech, sportovním areálu Veslák, komunitní výsadbě ve skautském areálu, městském hřbitově, sídlišti Drahelice, dětských hřištích a řadě dalších lokalit.

Na čem se již pracuje a v čem budeme pokračovat:
· aktualizace pasportu vzrostlé zeleně s cílem získání dotace na ošetření všech vzrostlých stromů ve městě,
· výsadba velkokorunných listnatých stromů a v ulicích, kde to prostorové podmínky umožní, postupná náhrada stříhaných malokorunných druhů stromů středněkorunnými, podpora původních domácích druhů jako je dub, borovice lesní, javory, lípy, ovocné druhy, posílení zeleně na sídlištích,
· druhová proměna za druhy odolné zadláždění, soli a dlouhým periodám sucha a horka,
· připravená projektová dokumentace k výsadbě na Pražské ulici, kruháku u Kauflandu, na Velkých Valech, Palackého třídě,
· rozpracované řešení parků pod hradbami a u kostela sv. Jiří (zimního stadionu).

Na čem budeme dále pracovat:
· začlenění oblasti zeleně do přípravy nových projektů s cílem koncepční práce na lepším klimatu ve městě a zachycení vody, která by jinak odešla kanalizací,
· výsadby cibulovin pro jarní aspekt, výsevy letniček s nakvétáním od jara do podzimu, trvalkové záhony,
· snaha včas reagovat na podněty od občanů v oblasti pokosů a péče o zeleň, další posílení údržby a zálivek (je v plánu koupit cisternové auto pro zálivky),
· diskuze o využívání parku na Ostrově a následné řešení zeleně v této lokalitě.