Dočkáme se nového nádraží s upraveným okolím?

19. 03. 2019 17:53

Článek z Nymburského zpravodaje v květnu 2018.

 

Na území železniční stanice Nymburk hlavní nádraží a v jeho okolí byly v průběhu roku 2017 paralelně rozpracovány čtyři projekty.

Dva z nich řeší Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), dva město Nymburk.

SŽDC:
1. Modernizace trati;
2. Výpravní budova.

Město Nymburk:
1. Přednádražní prostor a autobusový terminál;
2. Parkoviště typu Park & Ride (P+R, zaparkuj a jeď).


Modernizace trati
Kolejiště je zapotřebí rekonstruovat a přizpůsobit soudobým technickým požadavkům. Druhé a třetí nástupiště bude nezbytné především upravit tak, aby jejich užívání, nastupování i vystupování z vlaků bylo maximálně pohodlné. Pro méně zdatné osoby to dnes může být i nepřekonatelný úkon. Pochopitelně vše by mělo být provedeno vzhledně a moderně. Jako projektant na tomto zadání pracuje PROJEKT servis, s.r.o., Jedná se tedy o celkovou inovaci kolejiště v rozsahu od Jankovic po železniční depo. Součástí projektu je vybudování nových nástupišť i podchodu v poloze o něco blíže stávající nádražní budově. Celkově prostředí získá soudobou a kultivovanou podobu, podstatné zlepšení se bude týkat také samotného provozu na kolejích. V tuto chvíli je odevzdána přípravná projektová dokumentace po připomínkách.

 

Výpravní budova
Výpravní budova se řeší zejména proto, že stávající výpravní hala zdaleka neodpovídá nárokům počtu cestujích, kteří ji denně užívají. Současnou podobu vstupních dveří na obě strany a jejich provizorně řešenou bezbariérovost netřeba komentovat, stejně jako celkovou podobu.

Z výběrového řízení vypsaného SŽDC vyšla jako zpracovatel studie společnost Sagasta. Tito projektanti zpracovali jednak variantu rekonstrukce historické nádražní budovy s využitím stávající výpravní haly, která byla o něco rozšířena do přiléhajících prostor. Zároveň pro ně Atelier A8000 navrhl řešení se zcela novou výpravní budovou situovanou blíže podchodu, vlastně do místa současného průchodu na první nástupiště kolem toalet. Tato studie obsahuje představu architektů také o okolí nádraží, kde zakreslili možnost vzniku nových budov občanské vybavenosti a částečně snad i bydlení, ale demolici současné nádražní budovy. Její místo by dle výkresu mohlo být využito pro 6 nástupišť autobusového terminálu. Město Nymburk po konzultacích s odborníky nepovažuje řešení autobusového terminálu na tomto místě za optimální a navíc je široce diskutováno, že by historická budova zmizela. Město se snaží podnítit SŽDC, aby tento záměr ještě jednou přehodnotila. Budova je relativně zachovalá a nemůže být vyloučeno najít pro ni využití. Zvláště v kombinaci s možnou přístavbou, která by eliminovala hendikepy vnitřní dispozice, zejména stísněná schodiště. Domníváme se, že by její demolicí toto významné městské ohnisko přišlo bez náhrady o tradiční dominantu a také o přirozenou hlukovou a optickou bariéru mezi obytnou zástavbou a kolejištěm, která navíc čistou formou ohraničuje přednádražní prostor.

V obou variantách byla odstraněna východní přízemní přístavba, ve které nyní funguje nádražní restaurace. Ta uvolní místo novému provoznímu objektu, kam budou umístěny veškeré technologie, které vyžaduje železniční provoz. Celá záležitost je nyní předmětem vzájemné koordinace projektů a případného majetkového vypořádání mezi městem a SŽDC.

 

Přednádražní prostor a autobusový terminál
Přednádražní prostor bývá jedním z prvních dojmů pro každého, kdo do města přicestuje vlakem nebo zde vystoupí z autobusu. Dnes se za toto prostředí můžeme jako občané pouze stydět a na nešvary si nelze zvyknout ani při každodenním užívání. Vzhledem k tomu, že jeho součástí musí zůstat poměrně frekventovaný autobusový terminál, není vůbec banální úkol tento prostor navrhnout a optimálně zorganizovat, aby dobře fungoval a zároveň byl místem pro příjemný pobyt.

Architektonicko-urbanistické řešení přednádražního prostoru, jako samostatné zadání, svěřilo Město Nymburk společnosti City plan. Projektanti a zástupci města se účastnili projednávání se SŽDC, Sagastou i Atelierem A8000. Organizaci dopravy a jednotlivých ploch předkládali v mnoha různých variantách. Po vzájemných konzultacích s urbanisty a dopravními inženýry bylo zvoleno umístění ostrovního autobusového terminálu v prostoru stávajícího parkoviště s podstatným uplatněním výsadby nemalého počtu stromů. Součástí návrhu je zastřešené stání kol, automatická úschovna kol (tzv. cyklověž), automobilová stání pro čekání vozů taxislužby a místa pro vyložení osob (K+R) v úzké vazbě na výpravní budovu. V projektu se bude moci pokračovat po nalezení shody se SŽDC na celkovém budoucím uspořádání provozu na železniční stanici.

 

Parkoviště Park and Ride (P+R)
Parkování v okolí nádraží je závažným problémem zejména proto, že nadměrně zatěžuje okolní ulice. Vypořádávat se s tím je dlouhodobý úkol a do budoucna bude zřejmě nevyhnutelná nějaká forma regulace, zvýhodnění rezidentů apod. Organizace přípravy tohoto projektu dostala od města na starost firma Dabona, která jej připravuje pro využití dotačního titulu „Výstavba a modernizace přestupních terminálů“ z Integrovaného regionálního operačního programu. Zástupci firmy nejprve připravili a zorganizovali výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace a zakázku tak získala společnost HaskoningDHV.

I přes poněkud nepříznivá prostorová omezení se podařilo navrhnout čtyřřadé kolmé stání osobních automobilů a další řadu podélného stání při jízdním pruhu ulice Nádražní. Efektivně byla začleněna i komponovaná výsadba stromořadí na základě doporučení externího poradce města, který spolupracoval i při přípravě návrhu přednádražního prostoru. Na západním konci řešeného území je plánována odstavná plocha pro autobusy s obratištěm a základním zázemím pro řidiče autobusů.

V současné době je příprava ve fázi zpracovávání dokumentace pro územní rozhodnutí. V místě je mnoho kabelů ve vlastnictví či ve správě drážních organizací, problematické jsou zejména dálkové optické kabely. Hledá se tedy nejvhodnější technické řešení přeložek, aby to pro město bylo co nejlevnější a zároveň průchodné přes SŽDC a ČD-Telematika, tj. s jejich kladným vyjádřením.

 

Všechny tyto čtyři projekty by měly ve finále vytvořit jeden smysluplnně fungující celek. K jejich zadání vedl především nevyhovující a zastaralý současný stav.

 

Nymburský zpravodaj 05/2018, str. 8 a 9.

Fotogalerie