Investiční akce ve městě

23. 02. 2018 20:38

Aktuální informace o stavu připravovaných, prováděných a nedávno dokončených investičních akcích.

 

I. Realizace zahájené v roce 2017:

1. Revitalizace ulice Lipová – ponechána podoba návrhu z roku 2012, změněno členění povrchů na základě doporučení nové dopravní koncepce města, vybrán vhodnější typ dlažby, než byl navržen v projektu, zvláštní důraz je kladen na odborné dozorování zásahů do zeleně;

2. VI. etapa revitalizace sídliště Drahelice – vzhledem k převisu žádostí o dotaci a snížení alokované částky, žel, nebyla přidělena dotace, v roce 2018 bude započata etapa VII., na MMR dotace na revitalizaci panelových sídlišť není vypsána, překlápí se na SFRB zřejmě formou levných ůvěrů;

3. Odvlhčení kaple sv. Jana Nepomuckého – v roce 2018 budou následovat omítky a elektroinstalace;

4. Dětské hřiště, ulice J. Gagarina – dokončení v první polovině roku 2018;

5. Rekonstrukce objektu Hlahol v Komenského ulici – dokončení v květnu roku 2018;

6. Dlabačova – rekonstrukce chodníků a zpomalovací retardéry – dokončeno v prosinci 2017;

7. III. etapa repase oken na Gymnáziu Bohumila Hrabala – dokončeno, další etapa bude pokračovat v roce 2018 – bude podána žádost o dotaci z fondů Středočeského kraje;

8. Výměna oken na družině ZŠ Letců R.A.F. – dokončeno;

9. Ohradní zeď staré děkanství – dokončeno;

10. Protipovodňová opatření – digitalizace, rozhlas (výstražný systém) – spolufinancováno z dotace OPŽP; bude dokončeno do března 2018.

 

II. Připraveno k zahájení, realizace v roce 2018:

11. Chodník a komunikace U Skály – bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele;

12. Zateplení Městské knihovny – i přes usilovnou snahu o dohodu, vlastníci sousední nemovitosti nesouhlasí se zateplením západní stěny stavby nad jejich pozemkem, budova bude tedy zateplena pouze ze tří stran včetně střešního pláště. Tato skutečnost znemožňuje získání dotačního titulu, protože zlepšení tepelných vlastností stavby nevyhoví požadovaným podmínkám dotace OPŽP;

13. Hálkovo divadlo – výměna oken; proběhne v březnu 2018 podle klimatických podmínek;

14. Chodníky v Tyršově ulici – v březnu 2018 bude odevzdán prováděcí projekt;

15. Oprava cyklostezky, Veslák až Sánský kanál – připraveno k realizaci, vysoutěžen zhotovitel.

 

III. Ve fázi přípravy projektu s předpokladem zahájení realizace v roce 2018:

16. Plavecký bazén – nyní ve fázi odevzdané dokumentace pro územní rozhodnutí, dokončuje se dokumentace pro stavební povolení a jsou zajišťována vyjádření dotčených správních orgánů;

17. Na Rejdišti – rekonstrukce prostranství a ulic – finální podobu projektu řešíme s architekty – urbanisty a zahradními architekty, připravujeme realizaci, která krom pouhé úpravy povrchů přinese i kvalitu příslušící historickému jádru města; nyní se upravuje se prováděcí dokumentace, jež bude součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele;

18. Vodárenská, rekonstrukce ulice – aktualizuje se projektová dokumentace, bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele;

19. Vila Nebeských - bývalý MěÚ na Palckého třídě - stěhování Městské Policie – připravena kompletní rekonstrukce přízemí, výměna oken na celém objektu, fasáda;

20. Hasičárna – cyklostezka, multifunkční hřiště, skatepark – pokud se podaří dokončit projekt a získat potřebná povolení, může být v roce 2018 zahájena realizace skateparku.

 

IV. Ve fázi přípravy projektu:

21. Revitalizace sídliště Jankovice – projekt bude dokončen na základě architektonicko-urbanistické studie, kde bylo pracováno s připomínkami občanů (písemná komunikace a dvě schůzky), během roku 2018 by měl být dokončen projekt, 2019 započata realizace;

22. Lávka pro pěší přes Labe – připraven projekt sanace, bude přehodnocen celkový přístup k diagnostice stavby a investicím do ní, případně zahájen projekt nové lávky;

23. Hřiště u ZŠ Tyršova – bude vypracován projekt chybějícího venkovního hřiště;

24. Bývalý KD Janoušek – adaptace kulturního domu na součást základní školy, pokračuje se v přípravě projektu;

25. Cyklostezka pod silničním mostem na levém břehu Labe – kolizní cyklopěší přechod frekventované komunikace může být veden mimoúrovňově pod mostem – výsledek úspěšného jednání s Povodím Labe;

26. Cyklostezka po levém břehu Mrliny od elektrárny do Babína – je vypracována vyhledávací studie, projednána s Povodím, budou zadány další stupně projektové dokumentace;

27. Parkoviště před budovou Policie – je vypracována architektonická studie, projednána s Policíií, budou zadány další stupně projektové dokumentace;

28. Bezbariérová lávka přes plavební komoru – někdejší varianty zdvihací lávky, která by v případě průjezdu lodi způsobila, že by místo bylo více než 20 minut neprostupné, byla společně s odborníky nahrazena řešením pevné bezbariérové lávky. To je nyní projednáváno s Povodím Labe a zapracovávány jejich požadavky;

29. Kostelní náměstí, rekonstrukce plochy – bude zpracován projekt kompletní revitalizace plochy tohoto historického místa;

30. Terasy u domu Eliška – terasy, návrh, projektová dokumentace: Původně projekt pouhé výměny střešního pláště bude přepracováván na základě koncepční architektonické studie, která prostoru dá smysl i citlivé řešení.

 

IV. Bude zadána příprava projektu:

31. Rekonstrukce ulice Brigádnická – revitalizace celé ulice

32. Rekonstrukce Palackého třídy – návrh urbanistického řešení nejvýznamnějšího uličního prostoru historického centra;

33. Na Přístavě/Pod Hradbami – celková revitalizace – bude zadána architektonická studie;

34. Staré děkanství – bude zadána studie využití a architektonického řešení místa s významným potenciálem v oblasti turistického ruchu.

 

V. Připravujeme v koordinaci s partnery

35. Hlavní nádraží – modernizace trati, budova, výpravní hala, přednádražní prostor, autobusový terminál, parkoviště P+R: trať a výpravní halu řeší SŽDC, přednádražní prostor, autobusový terminál a parkoviště P+R připravuje město. Vše je vzájemně koordinováno a konzultováno. Pokud se podaří najít celkový konsenzus nad řešením území, s některými zásahy může být započato již v roce 2018;

36. Přístaviště malých rekreačních plavidel – výstavba přístavního mola a revitalizace cyklopěší komunikace Na Přístavě – projekt Ředitelství vodních cest ČR;

37. Rekonstrukce Vlastivědného muzea včetně přístavby – projekt Středočeského kraje;

38. Kruhové objezdy na Boleslavské třídě – křižovatka s Velkými Valy a ulicí Zbožskou – projekt Středočeského kraje, bylo zažádáno o územní řízení.