Komunikace a spolupráce s Městským úřadem

14. 03. 2014 11:11

Zjišťujeme, že řada lidí nemá povědomí o fungování radnice, tedy samotné organizační struktuře úřadu, zastupitelských a dalších orgánů.

Nezřídka nám spoluobčané kladou dotazy. S odpovědí pak dostávají i doporučení, aby své žádosti a dotazy směřovali také na někoho z městského úřadu, a dali tím najevo svůj zájem o danou problematiku a současně tak vyjádřili i svůj názor. Překvapující je, kolik lidí to nečiní nejen z důvodů předpokládané „ztráty“ času, ale i z obavy, že jejich zájem a aktivita budou na úřadě vnímány jako obtěžování a že se jim mohou výhledově třeba i nevyplatit. Na nás se, milí spoluobčané, můžete kdykoliv obrátit. Slibujeme vám zachování diskrétnosti, zodpovíme i anonymní dotazy. Poskytnete nám tak mj. podnětnou informaci, jakými různými tématy žijí občané města a pro naše další zpravodajství to bude tou nejcennější inspirací. Dáte nám tak možnost nevynechat nic z toho, co je skutečně důležité pro nás všechny.

Z části takových dotazů vyplývá, jak velká část lidí nemá povědomí o fungování radnice, tedy samotné organizační struktuře úřadu, zastupitelských a dalších orgánů. Nemá ani dostatečnou motivaci jednotlivé informace si dohledat a poskládat si je do souvislostí. Tím bychom tedy chtěli začít a přehledně vyobrazit, koho a kam budeme volit a co se na základě toho vlastně dále může dít.

 

VOLBY, ZASTUPITELSTVO A ÚŘAD

V komunálních volbách města Nymburka budeme, jako jeho občané, volit 21 členů zastupitelstva, tedy základního orgánu města, tzv. městské samosprávy. Všechny ostatní orgány obce jsou od zastupitelstva odvozeny (např. ze svého středu volí starostu obce a další členy obecní rady). Tedy jako stát má vládu a parlament, město má radu a zastupitelstvo. Obecní zastupitelstvo především odpovídá za dodržování plánu rozvoje obce a za hospodaření s obecním majetkem. Napříště tedy rozvedeme pojednání, kdo a jakým způsobem plán rozvoje tvoří.

Městský úřad je též orgánem města a je tvořen starostou, místostarosty, tajemníkem úřadu a zaměstnanci úřadu. Starosta a 2 místostarostové jsou v Nymburce tedy tzv. uvolněnými členy zastupitelstva, potažmo rady. Tzn., že funkce pro tyto tři osoby pro ně zároveň tvoří pracovní poměr na plný úvazek včetně odpovídajícího platu. A měly by se mu tedy na plný úvazek věnovat. Ostatní radní a zastupitelé jsou tzv. neuvolnění a musí své angažmá zvládat při svých zaměstnáních. Zastupitelstvo obce může zvolit i více místostarostů.

 

POMOCNÉ ORGÁNY

Zastupitelstvo obce jako své pomocné orgány zřizuje výbory, povinně dva, finanční a kontrolní. Nymburské zastupitelstvo má navíc ještě výbor zdravotní. Dále může mít své orgány rada města. V Nymburce to jsou:

- bytová komise,
- sociální komise,
- komise rozvoje města,
- komise pro školství, kulturu a sport,
- komise životního prostředí a správy města,
- likvidační komise (např. posuzuje návrhy na likvidaci nepotřebného majetku).

Členem komise či výboru může být v zásadě kdokoli včetně zastupitelů. Používaným principem je jmenování jednotlivých členů stranami dle výsledků voleb. V Nymburce je od roku 2010 kladen zvýšený důraz na odbornost členů, což je zakotveno i v koaliční smlouvě. Bohužel, ne všechny strany toto respektují a preferují pouze politické zájmy i u těchto poradních orgánů, které by měly být v dostatečné míře především odborné a nezávislé.

Tyto informace, stejně jako řada dalších, jsou v různé míře přehlednosti a podrobnosti dostupné samozřejmě i na internetových stránkách města.