Nymburk má svou koncepci dopravy

11. 12. 2017 18:23

Město Nymburk má novou "Koncepci komunikační sítě," lapidárně zvanou "KOKOS".

Viz Tisková zpráva:

Zastupitele na svém zasedání 6. 12. schválili předloženou studii zabývající se dopravou na území města. Studie pomůže projektantům postupně zlepšovat dopravní situaci, potažmo kvalitu života v Nymburce. „Navázali jsme na dopravní generel z roku 2012, který se ovšem prioritně věnoval řešení automobilové dopravy ve městě a opomněl definovat charakter komunikací jako prostor sdílený též chodci a cyklisty. Nová dopravní koncepce je zformována pomocí dokumentu, který je přehledný, srozumitelný a relativně stručný a jsem velmi rád, že byl všeobecně přijat. Spolu s tím, že k jeho přípravě byla opět přizvána i aktivní veřejnost, je veliká šance, že bude využíván napříč dalšími volebními obdobími,“ shrnul místostarosta města Ing. arch. Jan Ritter.

Doposud mělo město Nymburk zpracovaný Generel pouliční dopravy v Nymburce z roku 2012. V souvislosti s potřebou dále rozvíjet a řešit otázku dopravy na území města byla uzavřena smlouva s Dopravní fakultou Jana Pernera, v Pardubicích na zpracování studie ,,Koncepce komunikační sítě (KOKOS) v Nymburce“. Ve čtvrtek 22. června proběhlo v obecním domě participační setkání s veřejností, z čehož vyplynula kostra základních témat. Studie byla představena na jednání zastupitelstva v září 2017 města a na svém dalším zasedání 6. 12. předloženou studii zabývající se dopravou na území města schválili.

Jedná se o jakýsi manuál, který pomůže projektantům krok po kroku zlepšit dopravní situaci, potažmo kvalitu života v Nymburce: zklidnit centrum a obytné části, zajistit bezpečný průjezd na kole i po hlavních ulicích, uspořádat parkování, zvýšit plynulost dopravy. Výhledově by mohl pomoci odvést zbytnou dopravu z centrální části města. Nová koncepce dílčím způsobem aktualizuje a doplňuje stávající dopravní generel, který vznikl před 5 lety. Cílem je nalezení typických řešení pro město – jakýchsi zásad či manuálu pro navrhování hlavních i obytných ulic, zásad pro návrh organizace dopravy a zklidnění dopravy, infrastruktury pro cyklisty, parkování atd.. Koncepce bude sloužit jako základní podklad pro detailní návrh každá ulice.

Odsouhlasením studie nevzniknou městu Nymburk žádné okamžité finanční náklady. Případné náklady vzniknou následně na základě realizace uvedených doporučení a opatření.

Přílohy