Nymburk má více stromů i nová stromořadí

29. 05. 2018 06:05

Díky výborné spolupráci města, technických služeb a nezávislého odborného poradce je naše město zelenější a zdravější.

 

Péče o zeleň rozhodně nespočívá pouze v sázení nových stromů a keřů, jde hlavně o nastavení funkční koncepce. Ta zahrnuje zachování a rozšíření vzrostlé zeleně ve městě, která je odolná klimatickým změnám a složená z osvědčených původních základních druhů dřevin (dub, borovice, javory, lípy apod.). Dále i obnovu uličních stromořadí jako nosného městotvorného prvku, nacházení nových lokalit pro výsadbu alejí (včetně těch do fádní zemědělské krajiny), postupnou přeměnu ve městě dominujících malokorunných, většinou kulovitých kultivarů stromů v alejích (častý problém s průjezdnou šířkou a jejich nutný silný ořez, který způsobuje krátkověkost stromů) za druhy s vyšší korunou v těch ulicích, kde to prostorové poměry umožňují. V minulosti tyto malokoruné druhy nahradily vzrostlé stromy, který nyní ve městě chybí. Je třeba se soustředit i na přeměnu často živelných výsadeb ze 70. a 80. let (různé akce Z, smrky, jalovce, thůje v ulicích) a jejich záměny za vhodnější druhy na lepších místech. Postupná přeměna alejí za vhodnější druhy se týká také křehkých a krátkověkých topolů. Počítáme i s navýšením množství nových výsadeb a zamezení úbytku zeleně. Z tohoto důvodu jsme započali se systematickou výsadbou nových stromů s ambicí vysadit každé jaro i podzim 100 nových stromů. Pro splnění tohoto cíle je nezbytné zabezpečení následné péče, především zálivky a odborné péče (výchovné řezy apod.) V současnosti dokončujeme aktualizaci pasportu zeleně s určením naléhavosti zásahů (ošetřování, kácení, výsadeb) u všech konkrétních stromů ve městě. Pasport bude podkladem pro projekt arboristického ošetření řádově 3 000 stromů kvůli zvýšení bezpečnosti a dlouhověkosti stromů. Na tento projekt, který chceme realizovat do roku 2020, lze získat dotaci z programu OPŽP.

 

Na podzim loňského roku proběhla:

• úprava a dosadba aleje v Máchově ulici 18 javorů mléč;

• zdvojení aleje jeřábů v Palackého třídě 10 nových stromů;

• dosadba stromů ve sportovním areálu Na Vesláku - alej z 12 platanů, 14 okrasných třešní a dále 3 dubů a 2 jasanů v celém areálu;

• výsadba aleje z 11 javorů babyka na Velkých Valech jako odclonění rušné silnice od památkové rezervace (na břehu výsadba TS, mezi ulicí a Obecním domem náhradní výsadba nezávislého investora – prováděla externí firma … žel, šetřila na kvalitě sazenic i provedení výsadby, ale dobrou údržbou půjde zachránit);

• vysazení tří vzrostlých javorů mleč na Náměstí Přemyslovců s podsadbou cibulovin a postupně během roku nakvétajících trvalek;

• obnova aleje v Nerudově ulici (16 ks javorů babyka);

• komunitní výsadba 38 stromů ve skautském areálu Veslák;

• výsadby v rámci revitalizace sídliště Drahelice (25 červenolistých javorů) a ul. Dlabačova (6 ks), Poliklinika Okružní (5 ks) další – často jako náhrada za pokácené stromy na řadě míst ve městě (asi 12 ks).

 

Na jaře letošního roku jsme:

• osázeli nevlídný příjezd do města u kruhového objezdu na obchvatu pod Všechlapským vrchem (4 platany v kruhu, 32 javorů okolo silnice);

• vysadili alej 42 lip v Lipové ulici;

• vysadili alej 18 lip na Poděbradské ulici;

• umístili 5 javorů na dětském hřišti Nezlobiště a 20 stromů na sousedním novém dětském hřišti, 8 borovic lesních na hřbitově a dalších 12 stromů v různých lokalitách.

 

Letos ještě plánujeme:

• alej akátů na Palackého třídě;

• atraktivní řešení kruhového objezdu u Kauflandu pomocí kamenných a štěrkových ploch doplněných stromy a trvalkami;

• výsadbu kmínkových keřů na Pražské ulici, která je zatím kvůli inženýrským sítím bez zeleně;

• výsadbu cibulovin a zakládání záhonů s výsevem letniček nakvétajících postupně během celé vegetační sezony, pokračování v daném trendu.

 

Na závěr je třeba poděkovat týmu zahradníků Technických služeb, kteří nárůst práce zvládají s pílí a na dobré odborné úrovni.


Jan Ritter, místostarosta města a Jan Lukeš, poradce města pro zeleň