Rozpočet na rok 2015

18. 12. 2014 14:14

Rozpočet města na rok 2015 byl schválen na zasedání zastupitelstva, které proběhlo 15.12.2014. Jeho schválení předcházela celá řada jednání, na nichž jsme vyslovili mnoho připomínek. V rámci konstruktivního přístupu jsme nakonec přislíbili, že rozpočet podpoříme, nicméně některé naše výhrady trvají a my pevně doufáme, že se do budoucna podaří najít s vedením radnice shodu nebo alespoň vhodný kompromis.

Největší výhrady Nymburských demokratů k rozpočtu na rok 2015

Forma rozpočtu - chtěli bychom, aby rozpočet města byl k dispozici v takové formě, která bude jasná a srozumitelná nejen zastupitelům, ale i běžným občanům města. Rozpočet by měl být členěn detailněji na drobnější položky a ne do nic neříkajících souhrnných názvů. Tato větší transparentnost s sebou bohužel nese pro úřad jisté nevýhody, jako menší nezávislost při manipulaci s penězi nebo vyšší početnost schvalování, proto jí nejsou zatím příliš nakloněny.

Nadhodnocené příjmy - dle našeho názoru jsou příjmy nepřiměřeně nadhodnoceny a to částečně příjmy daňové, ale především příjmy v oblasti prodeje nemovitostí a pozemků. 21 milionů město získá pouze tehdy, prodá-li se 100% nabízených pozemků a nemovitostí, což se v posledních pěti letech nikdy nepodařilo. I přesto, že se průměrně prodalo 32% nabízených pozemků a nemovitostí, plánuje radnice opět 100% úspěch a s těmito penězi v rozpočtu počítá.

Investice - není jasně dán koncept realizace investic a obecně se počítá s tím, že zrealizovány budou přednostně ty, na které se městu podaří získat dotace. My se domníváme, že investice by měly především odrážet potřeby občanů a že spoluúčast města na získání dotace by mnohdy mohla být využita účelněji.

Adresné příspěvky (dotace organizacím v oblasti kulturní, sociální a oblasti sportu) - nejsou jasně stanovena kritéria pro poskytování těchto dotací a není jasné, proč některé organizace obdrží dotace v minimální výši, o kterou město žádají a jiné až 80%. V tomto ohledu nám pan starosta přislíbil zlepšení postupu.

Výkup parcel pro výstavbu olympijského centra - 12 mil. Kč na nákup pozemků počítá i s investicemi za účelem výkupu parcel pro výstavbu olympijského centra. Každý jednotlivý výkup bude schvalován zastupitelstvem. Požadujeme, aby před započetím takových transakcí byl nejprve smluvně zaručen způsob, jakým budou moci obyvatelé města využívat služby a prostory tohoto rozsáhlého komplexu, v jakém rozsahu a za jakých podmínek. Zatím je vše založeno pouze na základě obecných ústních příslibů, což nepovažujeme za dostačující argument pro tak nákladnou investici.

Financování sociálních služeb - Naším cílem je jasně v rozpočtu vymezit prostředky na sociální služby a nastavit přesná kritéria pro jejich rozdělování. Na základě našeho požadavku vznikl v rozpočtu samostatný řádek "Sociální služby", který bude v průběhu roku podle příslibu starosty města naplněn finančními prostředky.