Rozšíření ČOV v Nymburce

09. 09. 2015 19:53

2. září 2015 byl pouhými 11 zastupiteli města Nymburk schválen soubor změn č. 04 územního plánu města Nymburk, jehož součástí byl mj. bod Z04.8 - rozšíření čistírny odpadních vod včetně případné změny dopravního řešení.

Již delší dobu se městem proslýchalo, že VaK Nymburk plánují v těchto místech zřízení sušičky vodárenských kalů. Tento záměr byl potvrzen na str. 15 uvedeného souboru změn, kde je konstatováno: „Soubor změn č. 04 vymezuje zastavitelnou plochu Z04.8 pro možnost rozšíření ČOV, pro kterou je připraven investiční záměr vybudování provozu nízkoteplotní konvertace čistírenských kalů.“

Když byl během jednání k tomuto problému opětovně vznesen dotaz, tentokrát zastupitelem Skoupým, bylo vedením města navrženo rozšíření usnesení o závazek, že zastupitelstvo nedá souhlas s výstavbou nízkoteplotní sušičky kalů.

Bod programu byl poté prezentován Ing. Kusovskou, vedoucí odboru výstavby, která informovala, že pozemky pod čistírnou patří městu, takže bude případným účastníkem řízení a bez jeho souhlasu na těchto pozemcích prý nemůže vzniknout nic proti "jeho vůli". Ovšem fakt, že změna územního plánu v případě rozšíření ČOV zasahuje až na pozemek 953/11, který již ve vlastnictví VaK Nymburk nyní je, o tom musela přítomné informovat opozice. Tento pozemek byl směněn na základě usnesení zastupitelstva v červnu 2014. Takže nenápadně, krůček po krůčku...

Doplnění usnesení je ovšem naprosto k ničemu. Jednak usnesení s takovýmto závazkem může zastupitelstvo jedním úkonem revokovat a zrušit, dále může v budoucnu snadno dojít k dalším majetkoprávním změnám a město může být náhle mimo hru nebo VaK Nymburk přijde s provozem, který nebude zcela přesně odpovídat specifikaci z tohoto usnesení.

Nejpravděpodobněji se ovšem jeví, že k realizaci čehokoli, co bude nyní v souladu s upraveným územním plánem, nebude souhlasu zastupitelstva vůbec třeba, protože to již nespadá do jeho působnosti. Stejně tak to bylo s EPC projekty. Město se zadlužilo na 10 let a zastupitelstvo to ani nemuselo schválit, protože je v pravomoci rady města schválit smlouvy o poskytovaných službách. A stejně tak je to s ČOV. Město se bude na projektu podílet prostřednictvím stavebního řízení. Účastníkem bude město jako majitel sousedního pozemku. A zde nastoupí odbor správy a majetku a možná rada. Ale zastupitelstvo nikde. Pokud bude probíhat EIA, tak jak to bylo s AZOSEM? Projednávalo to zastupitelstvo města? Ne. Pouze se k tomu "mohla" vyjádřit veřejnost. Poslední krok, kde do toho může zastupitelstvo zasáhnout je právě změna územního plánu.

Proč VaK, potažmo vedení města, neřekne na rovinu a konkrétně, jaký mají s rozšířeným územím záměr? Jaká technologie a jaké kapacity je tam plánována? Proč občany vodí za nos tvrzeními, že se ještě neví apod.? Územní plán konkrétní návrhy neřeší, ale měly by je řešit územně plánovací podklady, na základě kterých k návrhu změn dochází. Pokud záměr VaK není v rozporu se zájmy občanů města, nemusel by s tím být žádný problém, ale takovéto postupy jsou jasným signálem, že záměr bude přinejmenším kontroverzní.

Návrh opozice byl tento bod ze změn pro teď vynechat, což bylo koalicí smeteno a následně prošel návrh v původním znění s doplněným závazkem. Nezbývá, než si zapamatovat, co kolem tohoto bodu bylo řečeno a které osoby se podepsali pod pokračování v cestě, jejíž skutečný cíl je většině z nás neznámý.