Stabilitu lávky pro pěší v Nymburce nelze zaručit!

04. 07. 2018 06:08

Vzhledem k závěrům první etapy diagnostických prací jsou nepřístupné i prostory pod lávkou a stavba bude v nejkratším možném termínu odstraněna.

K uzavření lávky pro pěší došlo na základě oficiálního doporučení odborníků v prosinci 2017 v souvislosti s vyšetřováním pádu lávky v Troji. Uzavření bylo plánováno do té doby, než bude zaručena její bezpečnost. Proto město přistoupilo k zadání diagnostiky, která měla zjistit skutečný stav mostu. V tuto chvíli je už situace jiná, specialisté nymburskou lávku cíleně diagnostikovali na základě zkušeností z laboratorního výzkumu v Troji.

Diagnostiku zavřené nymburské lávky prováděli v květnu odborníci z Kloknerova ústavu. Vyčkávali na období, kdy nehrozí nízké teploty vzduchu, aby mohli konstrukci otevřít a ocelová lana na několika desítlách míst obnažit. Následné informace z připravované zprávy vedly město k uzavření prostoru pod lávkou. Jedná se o část parkoviště pod Eliškou, kousek cyklostezky a prostor pod lávkou na zálabské straně. K uzavření došlo na základě jednání s dotčenými orgány jako jsou např. PČR, Povodí Labe, HZS. O provozu na řece nerozhoduje město, ale Státní plavební správa, která následně vyhlásila zákaz plavby po Labi a průjezd všech lodí do odvolání.

 

Zpráva o současném stavu lávky

Město 12. června obdrželo oficiální expertní zprávu z Kloknerova ústavu. Jedná se o sedmadvacetistránkový text obsahující výsledky rozboru provedených sond do útrob mostu. Těch bylo provedeno 48 z toho na třinácti místech byla objevena středně rozvinutá koroze plošného charakteru a na dvou místech intenzivnější koroze. Na pěti místech dokonce intenzivní koroze s tvorbou odlupujících se šupin. Ve zprávě je také informace o nalezených nezabetonovaných dutinách s masivní korozí lan, projevující se již uvolňujícími se korozními zplodinami. Zjištěný korozní stav lze u této konkrétní konstrukce považovat za zcela nekontrolovatelný a jeho vývoj nepředvídatelný. Tedy nelze předpovědět, kdy se zrezivělá lana, která drží konstrukci lávky, mohou přetrhnout a dojde k pádu. (Byl také zkoumán obsah vodou rozpustných chloridů, vlhkost betonu, pevnost betonu a zkoušku v tlaku. Dle zjištěných výsledků chemických měření byl zjištěn vysoký obsah chloridů, který významně zvyšuje korozní riziko.)

Dokument obsahuje i závěrečné stanovisko a doporučení: „Zjištěný korozní stav předpínací výztuže a probíhající korozní proces lze pokládat za daného uspořádání a stavebního provedení této konkrétní konstrukce lávky za zcela nekontrolovaný a jeho vývoj nepredikovatelný. Na základě uvedených závěrů je možno konstatovat, že aktuální korozní stav předpínacích lan je prakticky nepredikovatelný a konstrukce se může nacházet ve fázi vysokého rizika náhlého kolapsu – zřícení.

Doporučujeme lávku k běžnému provozu neužívat, zabránit vzniku obecného ohrožení, tj. zajistit mostovku a také prostor pod lávkou (břehy i vodní plochu) proti vstupu osob a dopravy, tzn. předejít možným škodám na životech, zdraví a majetku.“

Kopmletní expertní zpráva je k nahlédnutí na webu města.

 

Demolice

Město usilovně řeší přípravy na demolici lávky a nyní už má k dispozici dokumentaci, která řeší postup jejího odstranění. V nejkratším možném čase bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele, který lávku zdemoluje. Počítá se s „přestřižením“ lávky za pomoci stavebních strojů, které rozebírají mosty např. nad dálnicemi. Odstřel se ukázal jako jedna z nejkomplikovanějších variant vzhledem k náročné a dlouhé administrativní přípravě.

 

Nová lávka přes Labe

Současně probíhala i příprava soutěže o návrh nové samostatně stojící lávky pro pěší i cyklisty, která by se měla nacházet na stávajícím místě současné lávky a bude dostatečně široká (4 metry), určená pro pěší i cyklisty, se snadným nástupem na zálabské straně. V září 2018 by měla být známa výsledná podoba nové lávky přes Labe, která vzejde z této soutěže o návrh. Ještě v letošním roce by tedy měl vzejít zpracovatel projektové dokumentace s optimálním řešením a stanovením výše investičních nákladů. Nová lávka by se finančně měla pohybovat kolem 40 mil. bez DPH. Předpokládaný termín realizace je rok 2020.

Členství v porotě přijali velmi kvalitní a zkušení odborníci, architekti Doc. Ing. arch. Václav Aulický a Ing. arch. Lukáš Ehl, mostní inženýři Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. a Ing. Milan Komínek, jejich náhradníky budou Ing. arch. Jan Pešta (památková péče) a Dr. Ing. Petr Vítek (statik). Součástí poroty budou i členové zastupitelstva napříč politickým spektrem, tedy i opozice.