Ustavující zasedání Zastupitelstva města Nymburk

01. 11. 2018 22:06

5. listopadu 2018 od 17:00 ve velkém sále Obecního domu, ulice B. Smetany čp. 55.

Navržený program:

1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Volba návrhové a volební komise
5. Zpráva o výsledku voleb do Zastupitelstva města Nymburk
6. Schválení Volebního řádu

7. Volba starosty, místostarosty a dalších členů rady města
a) stanovení počtu členů rady
b) určení počtu místostarostů
c) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
d) určení způsobu volby starosty a místostarosty
e) volba starosty
f) volba místostarosty
g) volba dalších členů rady města

8. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení způsobu volby předsedů a dalších členů výborů
b) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
c) volba předsedy finančního výboru
d) volba předsedy kontrolního výboru
e) volba dalších členů finančního výboru
f) volba dalších členů kontrolního výboru

9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
10. Návrh na pověření členů zastupitelstva k přijímání prohlášení o uzavření manželství
11. Diskuse
12. Závěr

Před schválením programu složí členové zastupitelstva slib a obdrží osvědčení o zvolení.