Zasedání zastupitelstva 22. 6. 2016

25. 06. 2016 14:16

Červnové zasedání nymburského zastupitelstva aneb marné čekání na odpovědi

 

Nelegální páchnoucí a zdravotně závadný průmyslový provoz ovšem nezůstal zdaleka jedinou věcí, z které by měli být občané rozčarováni. V podstatě na každém zasedání zastupitelstva se ukáže, že nám zde páchne i řada dalších závažných problémů.  Uveďme alespoň pár těch největších, o kterých jsme se snažili diskutovat dne 22. 6. 2016. Záznam z přenosu naleznete zde.
Nemocnice a sdružená zdravotnická zařízení Nymburk, a.s.
Už druhým rokem soustavně upozorňujeme na tuto nefunkční akciovou společnost, jejímž jediným vlastníkem je město Nymburk. Společnost už několik let nevykazuje žádnou činnost, nesplňuje zákonné povinnosti kladené na obchodní korporace a rada města z pozice valné hromady, přes naše četná upozornění, nekoná. Aktivní je však předseda představenstva Ing. Hamáček, který si v loňském roce vyplácel odměnu i přes tuto nečinnost. Dále z účtu společnosti během minulého roku odpluly další finanční prostředky a nikdo není schopen přesně odpovědět kam. Ještě jedna zajímavá zmínka k předsedovi představenstva této akciovky – ten podle veřejně dostupných informací ředitele Technických služeb města Nymburk a zároveň radního pana Jaroslava Radoně (Změna pro Nymburk) zpracovává směrnice pro tyto Technické služby, pochopitelně za zajímavou finanční odměnu. Není to pozoruhodné?
Převod závazků Nymburské o.p.s. na město Nymburk
Nymburská o.p.s je dalším zajímavým úkazem, který se snad může stát jen v Nymburce. Společnost byla založena třemi subjekty, a to městem Nymburk, sdružením SK Polaban Nymburk a společností  Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.. Ptáte se, co měli v té době tyto subjekty společného? Odpověď je jednoduchá, měli v čele Ing. Miloše Peteru (ČSSD), který také všechny uvedené subjekty zastupoval při vzniku obecně prospěné společnosti.  Souhlasíte s panem Peterou, který v této trojjedinosti nevidí střet zájmů?
Teď už k aktuální problematice, která se řešila na zasedání zastupitelstva. Nymburská o.p.s. před několika lety získala z ROP Střední Čechy finanční prostředky na rekonstrukci Sportovního areálu Veslák a tak v roce 2014 podepisuje smlouvu za ROP Střední Čechy předseda Výboru regionální rady Ing. Miloš Petera (ČSSD) a za Nymburskou o.p.s. její ředitel (tím je do dnešních dní) současný ředitel TS města Nymburk a radní Jaroslav Radoň (Změna pro Nymburk). V té době tedy získává tento neziskový subjekt za výhodných podmínek (nižší spoluúčast oproti tomu, kdyby bylo žadatelem město) dotaci na rekonstrukci areálu. Po roce otevření areálu chce Nymburská o.p.s. převést majetek vlastníkovi pozemku, tedy městu Nymburk a předat mu i povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytnutí dotace. Obáváme se, že je na místě položit si otázku, zda se přes Nymburskou o.p.s. účelově nečerpali finanční prostředky za lepších podmínek s tím plánem, že v dalších letech udržitelnosti projektu bude vše převedeno do vlastnictvím města. Nymburští demokraté se s těmito postupy neztotožňují.
TS města Nymburk
Tato příspěvková kontrola není v posledních letech náhodným cílem pro dohled Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nymburk.  Výsledky realizovaných kontrol po několik let přinášely řadu zarážejících nálezů, ze kterých ale následně nebylo takřka nic napraveno, natož aby byly vyvozeny změny v managementu společnosti. K pozitivnímu vývoji došlo až na konci loňského roku, kdy bylo uvedenými výbory doporučeno v příspěvkové organizaci provést forenzní audit, aby byly skutečnosti nezávisle objasněny. Toto doporučení zastupitelstvo v prosinci loňského roku vyslyšelo a uložilo radě města zadat forenzní audit. Je třeba však zmínit, že ne všichni koaliční zastupitelé se k problému postavili čelem a naopak svůj náhled vyjádřili nepodporou tohoto návrhu. Od zadaného úkolu uběhlo už sedm měsíců a v této chvíli to vypadá tak, že výsledky bychom mohli znát už na konci srpna. Jak moc příznivá vizitka je to pro zadavatele, kterým je rada města. A byl by omyl hledat souvislost v tom, že je ředitel TS Jaroslav Radoň (Změna pro Nymburk) jedním z radních?
V průběhu roku 2016 byla konečně otevřena i otázka financování této příspěvkové organizace, protože konečně bylo přiznáno, že je 15 let financována v rozporu s českou legislativou.  Na to konto bylo na návrh opozice odhlasováno zadání právního rozboru, ze kterého by vyplynuly výhody a nevýhody různých typů právních forem, pod kterými by technické služby mohly fungovat (stávající příspěvková organizace, s.r.o. či a.s.). Aniž bychom dostali jakékoli rozbory, byla nám předložena rovnou změna zřizovací listiny s komentářem, že nyní, po patnácti letech čehosi, to začne být všechno dobré. Žádná konkretizace nepravostí, žádné vyvození zodpovědnosti.
Podzemní kontejnery tříděného odpadu
Nápad využití dotačních prostředků na zřízení podzemních kontejnerů tříděného odpadu přišel z vedení města mj. na Komisi rozvoje města již před několika lety. Bylo to sice v minulém volebním období, ale na většině čelních politických postů radnice sedí stále ty samé osoby. Již od začátku jsme marně upozorňovali na to, že záměr využít tento typ technologie pro sídlištní zástavbu je zcela nesmyslný a že je to vhodné zejména do stísněných podmínek historických center měst, kde je velká frekvence lidí. Sídliště trpí naopak přebytkem veřejného prostoru a je tedy možné vytvořit elegantní řešení, které navíc odpovídá technicky a kapacitně svému účelu a zátěži. Zřízení kontejnerů bylo ovšem prosazeno, realizováno a to nakonec i s tím, že se o dotační podporu přišlo, čili pozbyl platnosti argument, že je to přeci skoro zadarmo. Tato politováníhodná akce tedy byla hrazena z městského rozpočtu a to nemluvíme o vyplývajícím několikanásobně nákladnějším provozu při svozu. Absurditu celé realizace nyní můžeme shlédnout v ulici Mládežnické. Tubusy kontejnerů ční na jakémsi betonovém pódiu, takže jsou navíc pro méně zdatného občana celkově špatně přístupné. A vpravo i vlevo od těchto podzemních kontejnerů se stále nalézá řada původních normálních kontejnerů na separovaný odpad. Estetický dopad je tedy mínusový, provozně je to komplikace a náklady vyšší. Gratulujeme.
Co je ovšem do dalekých nebes volající, že když na tyto všechny a jiné věci na zasedáních poukazujeme, ptáme se a očekáváme odpověď či přijetí osobní zodpovědnosti, dostaneme při nejlepším verbální reakci, která naši otázku vůbec nezodpoví, většinou se týká zcela něčeho jiného, pro dotaz nepodstatného. A čím dál tím více používá vedení města taktiku neříci vůbec nic, prostě odpověď je ticho.
Na závěr zmiňme ještě jeden bonbónek. Město Nymburk má nové internetové stránky. Hurá! Překvapující je, že kdykoli jsme na nevalnou kvalitu grafiky a struktury starých stránek v minulosti upozorňovali, bylo opáčeno tím, že nám je všichni závidí, jsou skvělé a dokonce prý dostali nějaké prestižní ocenění. Je tedy velké překvapení, kde se náhle vzala touha po novém kabátě městského webu. Vizuálně je to snad krok k lepšímu, i když skutečná kvalita vypadá jinak. Objevit však, v čem se jejich fungování podstatně liší, to se nám zatím nepodařilo. Tedy mimo toho, že jsou oproti původním zatím neskutečně pomalé. A to, že je na domovské stránce vyportrétován starosta, to je naše veliká jedinečnost. Zkuste najít město, kde by se vyskytovala fotografie voleného zástupce hned na úvodní straně. Bývalý starosta, který sám sebe tímto způsobem také propagoval, si to v roli hejtmana na stránkách Středočeského kraje již nedovolil. Zřejmě by mu to totiž těžko prošlo. V Nymburce je ale možné vše.

V krásný letní podvečer si cestu na zasedání nymburského zastupitelstva našlo z řad veřejnosti jen několik statečných osob. Po přečtení reportáže jistě pochopíte, proč jsou pro takovou účast nutné pevné nervy. Mezi odvážlivce se tradičně zařadili zástupci spolku Permanent, kteří s obdivuhodným nasazením a vytrvalostí bojují proti stále většímu zamoření našeho města. Strůjcům tohoto katastrofálního problému na nymburském Zálabí a jejich parťákům se ovšem zjevně daří hrát dosud o čas a tak zdravotních problémů u občanů dále přibývá.

Nelegální páchnoucí a zdravotně závadný průmyslový provoz ovšem nezůstal zdaleka jedinou věcí, z které by měli být občané rozčarováni. V podstatě na každém zasedání zastupitelstva se ukáže, že nám zde páchne i řada dalších závažných problémů. Uveďme alespoň pár těch největších, o kterých jsme se snažili diskutovat dne 22. 6. 2016. Záznam z přenosu naleznete zde.

 

Nemocnice a sdružená zdravotnická zařízení Nymburk, a.s.

Už druhým rokem soustavně upozorňujeme na tuto nefunkční akciovou společnost, jejímž jediným vlastníkem je město Nymburk. Společnost už několik let nevykazuje žádnou činnost, nesplňuje zákonné povinnosti kladené na obchodní korporace a rada města z pozice valné hromady, přes naše četná upozornění, nekoná. Aktivní je však předseda představenstva Ing. Hamáček, který si v loňském roce vyplácel odměnu i přes praktickou nečinnost. Dále z účtu společnosti během minulého roku odpluly další finanční prostředky a nikdo není schopen přesně odpovědět kam. Ještě jedna zajímavá zmínka k předsedovi představenstva této akciovky – ten podle veřejně dostupných informací ředitele Technických služeb města Nymburk a zároveň radního pana Jaroslava Radoně (Změna pro Nymburk) zpracovává této městské organizaci směrnice, pochopitelně za zajímavou finanční odměnu. Není to pozoruhodné?

 

Převod závazků Nymburské o.p.s. na město Nymburk

Nymburská o.p.s je dalším zajímavým úkazem. Společnost byla založena třemi subjekty: městem Nymburk, sdružením SK Polaban Nymburk a společností  Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. A co měly v té době tyto subjekty společného? Měly v čele Ing. Miloše Peteru (ČSSD), který také všechny uvedené subjekty zastupoval při vzniku obecně prospěné společnosti a potřebné dokumenty tedy sám třikrát podepsal. Souhlasíte s panem Peterou, který v této trojjedinosti nevidí střet zájmů?

Ale teď už k aktuální problematice, která se řešila na zasedání zastupitelstva. Nymburská o.p.s. před několika lety získala z ROP Střední Čechy finanční prostředky na rekonstrukci Sportovního areálu Veslák a tak v roce 2014 podepisuje smlouvu za ROP Střední Čechy předseda Výboru regionální rady Ing. Miloš Petera (ČSSD) a za Nymburskou o.p.s. její ředitel (tím je do dnešních dní), současný ředitel TS města Nymburk a radní Jaroslav Radoň (Změna pro Nymburk). V té době tedy získává tento neziskový subjekt za výhodných podmínek (nižší spoluúčast oproti tomu, kdyby bylo žadatelem město) dotaci na rekonstrukci areálu. Po roce otevření areálu chce Nymburská o.p.s. převést majetek vlastníkovi pozemku, tedy městu Nymburk a předat mu i povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytnutí dotace. Obáváme se, že je na místě položit si otázku, zda se přes Nymburskou o.p.s. účelově nečerpali finanční prostředky s tím plánem, že v dalších letech udržitelnosti projektu bude vše převedeno do vlastnictví města, kterému patrně připadne i následné provozní financování. Nymburští demokraté se s těmito postupy neztotožňují.

 

Technické služby města Nymburk

Tato příspěvková organizace není v posledních letech náhodným cílem pro dohled Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nymburk. Výsledky realizovaných kontrol po několik let přinášely řadu zarážejících nálezů, ze kterých ale následně nebylo takřka nic napraveno, natož aby byly vyvozeny změny v managementu společnosti. K pozitivnímu vývoji došlo až na konci loňského roku, kdy bylo uvedenými výbory doporučeno v příspěvkové organizaci provést forenzní audit, aby byly skutečnosti nezávisle objasněny. Toto doporučení zastupitelstvo v prosinci loňského roku vyslyšelo a uložilo radě města zadat forenzní audit. Je třeba však zmínit, že ne všichni koaliční zastupitelé se k problému postavili čelem a naopak svůj náhled vyjádřili nepodporou tohoto návrhu. Od zadaného úkolu uběhlo už sedm měsíců a v této chvíli to vypadá tak, že výsledky bychom mohli znát už na konci srpna. Jak moc příznivá vizitka je to pro zadavatele, kterým je rada města? A byl by omyl hledat souvislost v tom, že je ředitel TS Jaroslav Radoň (Změna pro Nymburk) jedním z radních?

V průběhu roku 2016 byla konečně otevřena i otázka financování této příspěvkové organizace, protože konečně bylo přiznáno, že je 15 let financována v rozporu s českou legislativou.  Na to konto bylo na návrh opozice odhlasováno zadání právního rozboru, ze kterého by vyplynuly výhody a nevýhody různých typů právních forem, pod kterými by technické služby mohly fungovat (stávající příspěvková organizace, s.r.o. či a.s.). Aniž bychom dostali jakékoli rozbory, byla nám předložena rovnou změna zřizovací listiny s komentářem, že nyní, po patnácti letech čehosi, to začne být všechno dobré. Žádná konkretizace nepravostí, žádné vyvození zodpovědnosti.

 

Podzemní kontejnery tříděného odpadu

Nápad využití dotačních prostředků na zřízení podzemních kontejnerů tříděného odpadu přišel z vedení města, mj. na Komisi rozvoje města, již před několika lety. Bylo to sice v minulém volebním období, ale na většině čelních politických postů radnice sedí stále ty samé osoby. Již od začátku jsme marně upozorňovali na to, že záměr využít tento typ technologie pro sídlištní zástavbu je zcela nesmyslný a že je vhodný zejména do stísněných podmínek historických center měst, kde je navíc velká frekvence procházejících lidí. Sídliště trpí naopak přebytkem veřejného prostoru a je tedy možné vytvořit elegantní řešení, které navíc odpovídá technicky a kapacitně svému účelu a zátěži. Zřízení kontejnerů bylo přesto prosazeno, realizováno a to nakonec i s tím, že se o dotační podporu přišlo, čili pozbyl platnosti argument, že je to přeci skoro zadarmo. Tato politováníhodná akce tedy byla hrazena z městského rozpočtu a to nemluvíme o vyplývajícím několikanásobně nákladnějším provozu při svozu. Absurditu celé realizace nyní můžeme shlédnout v ulici Mládežnické. Tubusy kontejnerů ční na jakémsi betonovém pódiu, takže jsou navíc pro méně zdatného občana celkově špatně přístupné. A vpravo i vlevo od těchto podzemních kontejnerů se stále nalézají původní kontejnery na separovaný odpad. Estetický dopad je tedy mínusový, provozně je to komplikace a náklady vyšší. Gratulujeme.

 

O tom všem by se měla vést diskuze

Co je ovšem do dalekých nebes volající, že když na tyto a jiné věci na zasedáních poukazujeme, ptáme se a očekáváme odpověď či přijetí osobní zodpovědnosti, dostaneme přinejlepším verbální reakci, která naši otázku vůbec nezodpoví, většinou se týká zcela něčeho jiného, pro dotaz nepodstatného. A čím dál tím více používá vedení města taktiku neříci vůbec nic, prostě odpověď je ticho.

 

Nové internetové stránky města

Na závěr zmiňme ještě jeden bonbónek. Město Nymburk má nové internetové stránky. Hurá! Překvapující je, že kdykoli jsme na nevalnou kvalitu grafiky a struktury starých stránek v minulosti upozorňovali, bylo opáčeno tím, že nám je všichni závidí, jsou skvělé a dokonce prý dostali nějaké prestižní ocenění. Je tedy velké překvapení, kde se náhle vzala touha po novém kabátě městského webu. Vizuálně je to snad krok k lepšímu, i když – skutečná kvalita vypadá podle nás jinak. Objevit však, v čem se jejich fungování podstatně liší, to se nám zatím nepodařilo. Tedy mimo toho, že jsou oproti původním zatím neskutečně pomalé. Jediná očividná jedinečnost je to, že je na domovské stránce vyportrétován sám starosta. Zkuste najít město, kde by se vyskytovala fotografie voleného zástupce hned na úvodní straně. Bývalý starosta, který sám sebe tímto způsobem také propagoval, si to v roli hejtmana na stránkách Středočeského kraje již nedovolil. Zřejmě by mu to totiž těžko prošlo.

V Nymburce ovšem zatím stále projde ledacos!

 

18. 8. 2016 – ad "Nové internetové stránky města"

Na základě komunikace s vedoucí odboru informatiky Bc. Zdeňkou Hauerlandovou bychom rádi s pokorou uznali, že krom problému s rychlostí internetových stránek, který byl záhy odstraněn, web města zaznamenal inovaci v následujícím:

- zvýšil se podíl přístupů z mobilních zařízení, dosavadní stránky nebyly pro zobrazování na těchto zařízeních optimalizovány - proto web je plně responzivní

- chyběla mapa stránek

- pozměněna struktura a rozložení stránek

- rozšířen projekt otevřená radnice

- rozšířeny možnosti fulltextového vyhledávání

- nově předělaný geoportál města, v mapových projektech je možno měřit vzdálenosti, plochy nebo vkládat vlastní body, vyhledávat adresy, parcely, body zájmu apod.

- pořadatelé sportovních akcí mají možnost si sami vkládat tyto akce. Stačí kliknout na název sekce kultura a volný čas, potom na okno Nymburk – Evropské město sportu –  a je možné vložit do kalendáře vlastní akci.

Byli jsme též upozorněni na skutečnost, že bylo upraveno vnitřní fungování webu pro jeho lepší správu a lepší fungování fulltextu.